Shrek Movie Donkey

Donkey shrek movie audition
"Yeah, I auditioned for the Shrek movie."
 
 ✴ Funny Animal Photos by Ty Buchanan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .